Из одного источника

28 декабря 2011

Объявление о расторжении договора

Товарищество с ограниченной ответственностью «Урихтау Оперейтинг» настоящим сообщает о расторжении Договора о закупке по изготовлению фланца переходной катушки от «21» апреля 2011г № 109 (далее - Договор) в связи с отсутствием необходимости. Предполагалось указанные фланцы переходной катушки установить при переликвидации скважин №5 и №12,но в силу нецелесообразности его выполнения надобность отпала.

На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 16 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности и доверительного управления от 18 ноября 2010 года № 32, а также в соответствии с пунктом 27 Договора, объявляем дату окончания срока действия Договора «23» декабря 2011г.

«Өріктау Оперейтинг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қажеттілігі негізделіп азайтылған себептен ауыспалы орауыштың ернемектерін жасау туралы 2011 жылғы 21 сәуірдегі №109 Келісім-шарттың (бұдан әрі – Келісім-шарт) күші жойылатыны туралы мәлімдейді. №5 және №12 ұңғымаларын қайта жою кезінде жоғарыда айтылған ауыспалы орауыштардың ернемектердін орнатылуы жоспарланды, бірақ оларды орнату қажеттілігі туындамаған.

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің 2009 жылғы 18 қарашадағы №32 Шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу Қағидасысының (бұдан әрі – Қағида) 16 тармағы негізінде, сонымен қатар Келісім-шарттың 27 тармағына сәйкес, 2011 жылғы 23 желтоқсаннан бастап жоғарыда айтылған келісім-шарттың күші жойылатыны туралы Сіздi ескертеді.

Подробнеe

27 декабря 2011

Объявление о расторжения договоров

Объявление о расторжения договоров

Подробнеe